โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

PTTLNG Careers

PTTLNG Careers

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศของเรา งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่

THE WAY WE WORK /
LIFE@PTTLNG /
GROWTH /
CARE & SHARE
THE WAY WE WORK

การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจพลังงานที่เป็นรากฐานความมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศมายาวนานกว่า 40 ปี รวมไปถึงการสร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายคือ ภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ พีทีที แอลเอ็นจี
  • สามารถทำงานในหลายหน้างานที่ต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
  • คิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหลากหลายรุ่นและประสบการณ์
  • ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
LIFE@PTTLNG

พีทีที แอลเอ็นจี ให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เกษียณหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

บริษัทได้จัดเตรียมระบบการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายสำหรับพนักงานทุกคน เช่นระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ระบบประกันสุขภาพ ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระบบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพของตัวเองไว้ให้พนักงานอย่างครบครัน

GROWTH

พีทีที แอลเอ็นจี เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างสูงที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุด

บริษัทจัดเตรียมระบบดูแลความก้าวหน้าของพนักงาน (Career Development) ไว้สำหรับพนักงานทุกคน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเปลี่ยนหน้างานได้หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพที่ต้องการและเหมาะสมกับตัวเอง และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

CARE & SHARE

นอกจาก พีทีที แอลเอ็นจี จะมุ่งสร้างสรรค์ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจพลังงานและประเทศไทยแล้ว ภารกิจสำคัญที่ผ่านมายังรวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการกัลปังหา โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล โครงการปลูกพืชเมืองหนาวโดยความเย็น LNG และ โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง

ค่านิยมองค์กร
S
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I
ร่วมสร้างนวัตกรรม
R
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I
ร่วมสร้างพลังความดี
T
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map