โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

PTTLNG STRATEGIC FRAMEWORK

PTTLNG ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

โดยเน้นสร้างความสมดุลระหว่าง การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร ในระยะยาว และสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างรวดเร็ว

}
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map