โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:
HIGHLIGHT UPDATE
กำหนดการเยี่ยมชมอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา


ส่องทุกช่วงเวลาอุ่นใจไร้ก๊าซเรือนกระจกโดย PTTLNG 

PTTLNG มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Low Carbon พร้อมนำพลังงานที่ยั่งยืนสู่สังคมและชุมชน โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานต้นแบบในการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยระบบติดตามและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในสถานี LNG สอดรับกับนโยบายของประเทศ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ในด้านพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม


ยินดีต้อนรับสู่ PTTLNG
ความเป็นมา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal โดยมีภารกิจหลักคือรองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับสู่ PTTLNG
ข้อมูลบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

การให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อรับหรือขนส่ง LNG ที่ลูกค้านำเข้ามาจากต่างประเทศ และขนถ่าย LNG จากเรือลงสู่ถังเก็บ แล้วจึงทำการเปลี่ยนสถานะ LNG ที่อยู่ในสภาพของเหลวให้ กลับเป็นก๊าซ จากนั้นจึงส่งก๊าซให้กับลูกค้า โดยส่งเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซ หรือ รถ ISO Tank เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยม
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการสถานี รับ เก็บ จ่าย LNG และห่วงโซ่ทางธุรกิจในระดับสากลพร้อมเสริมสร้างความผูกพันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
Delivery best-in-class Service Provider to ensure Security of Gas Supply
อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับสู่ PTTLNG
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับสู่ PTTLNG
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ภารกิจหลักของ PTTLNG คือการให้บริการท่าเรือ คลังเก็บและเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว ให้เป็นก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพลังงานจากก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ และภาคอื่นๆ ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับสู่ PTTLNG
รางวัลความสำเร็จ
PTT LNG รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2563 รางวัล THAILAND QUALITY CLASS : TQC

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2563 รางวัล Thailand Quality Class รางวัลอันทรงเกียรติ ที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล โดย คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นรับรางวัลจาก คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์...

อ่านเพิ่มเติม
latest updates
คุณภาพและความปลอดภัย

SSHE IN PTTLNG

ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายสูงสุดของ PTTLNG ในเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map