โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

External Party Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลทั่วไป

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลทั่วไป
(External Party Privacy Policy)

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ "เรา") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กร (รวมเรียกว่า "ลูกค้าองค์กร") และ (2) ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการแบบเอาท์ซอร์ส (รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ") และ (3) บุคคลภายนอกอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา (เช่น บุคคลทั่วไป สื่อมวลชน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CSR) (โดยบุคคลในข้อ (1) ถึง (3) รวมเรียกว่า "ท่าน") โดยบริษัทฯ ทราบดีว่าท่านคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับบริษัทฯ นั้นไปใช้เพื่อการดำเนินงานตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านและเราอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เป็นครั้งคราว บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทฯ โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. บทนิยาม

บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ และหมายความรวมถึงผู้กระทำการแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม หรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลนั้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากสามารถแยกความแตกต่างหรือสามารถสืบค้นกลับไปที่ตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยลำพังหรือโดยรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราวๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่นรวมถึง ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน โดยตรงจากท่าน (เช่น เมื่อมีการพบปะซึ่งหน้า หรือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับท่านด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์) หรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (เช่น จากบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือ แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) ตามที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ และตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจของท่านกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่อยู่ติดต่อ เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น นามบัตร รูปถ่าย สัญชาติ เพศ สถานภาพสมรส อายุ วันเดือนปีเกิด ลายมือชื่อ หมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือพาหนะอื่น ๆ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID) ข้อมูลด้านการศึกษาและการทำงาน (เช่น ตำแหน่งงาน แผนก อาชีพ) ประวัติแบบย่อ (CV)

(2) ข้อมูลที่ระบุตัวตนซึ่งระบุอยู่ในเอกสารที่ออกโดยทางราชการ และ/หรือ สำเนาของเอกสารดังกล่าว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท (ที่ระบุรายชื่อกรรมการบริษัท)

(3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลธุรกรรม ประวัติการชำระเงิน จำนวนเงินค้างชำระ ประวัติการติดตามทวงถามหนี้ หลักประกันต่าง ๆ ข้อมูลการหักค่าตอบแทนเนื่องมาจากการดำเนินคดีทางกฎหมาย

(4) ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ ประวัติการสั่งซื้อ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น ขอบเขตงานที่จ้าง รายละเอียดสัญญา เอกสารเสนอราคา ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดการตรวจรับและการส่งมอบชิ้นงาน) ข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(5) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ข้อมูลที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ประวัติจราจรทางคอมพิวเตอร์ คุกกี้ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

(6) ข้อมูลการสอดส่องเพื่อดูแลความปลอดภัย เช่น ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ การเข้าอาคาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รหัสสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศและสิทธิการเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นโดยการใช้ระบบของท่าน

(7) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็น ข้อร้องเรียน รายละเอียดการเข้าร่วมงานกิจกรรม

(8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่ระบุในเอกสารราชการ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ข้อมูลการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19) (ในกรณีงาน CSR อาจมีการขอข้อมูลสุขภาพ เช่น อาหารที่แพ้ โรคประจำตัว)

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (เช่น กรรมการ ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กร พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการ) แก่บริษัทฯ (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรือ อำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ ขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น (หากจำเป็น) และ/หรือ อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของเรา หากไม่ได้รับความยินยอมหรือหากไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้หากเราทราบว่า เราได้บังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ โดยมิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่เราทราบถึงกรณีดังกล่าว และอาจจำเป็นต้องหยุดให้บริการบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณีที่เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง

(1) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน มีดังต่อไปนี้

· ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารราชการสำหรับการระบุตัวตน เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่านตามที่จำเป็นเป็นครั้งคราว และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำธุรกรรม

· ข้อสุขภาพ (ในกรณีงาน CSR) เพื่อการจัดเตรียมอาหารในงานกิจกรรม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ และบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป หากเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

3.2 วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ

บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์บางประเภทดังต่อไปนี้ อาจไม่บังคับใช้กับท่าน โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

(1) การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการคัดเลือก เช่น เพื่อลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล และ/หรือ ข้อมูลเอกสารอื่น ๆ การตรวจสอบประวัติท่าน (เช่น ตรวจสอบสถานะลูกค้าองค์กร ตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ล้มละลาย) การประเมินความเสี่ยง การคัดเลือกผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ การคัดกรองบัญชีผู้ทิ้งงาน การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่าน การออกคำขอ ใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทำสัญญาหรือนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (เช่น ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของลูกค้าองค์กร)

(2) การติดต่อและสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงาน ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของเรา ของบริษัทในเครือ และ/หรือ ของพันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ท่านเคยได้ระบุความต้องการของท่านไว้ หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน รวมถึง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการรับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อจัดกิจกรรม งานแถลงข่าว งานแสดง กิจกรรม CSR และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ เช่น เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน เพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างท่านกับเรา การประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน การให้บริการ รักษา ป้องกัน ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของเรา เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่าน เพื่อการดำเนินการและการติดตามการจัดส่ง รับ ส่งคืน และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ หรือ การตรวจรับการส่งมอบงานโดยผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการหรือการยุติข้อพิพาท/ ข้อร้องเรียน การบังคับใช้สัญญา

(4) การจัดการด้านการเงิน เช่น การติดตามผลการทำธุรกรรม (เช่น การตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม) การดำเนินการชำระเงิน การออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงิน การจัดการทางบัญชี (เช่น การหักบัญชี การกระทบยอด คืนเงิน) การจัดการด้านภาษี การทำเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

(5) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของเรา การจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ระบบงานของบริษัทฯ

(6) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ท่านได้รับ และที่ท่านอาจสนใจ (เช่น การพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ท่านใช้จากเรา และ/หรือ จากบริษัท ในเครือ หรือที่ท่านต้องการให้เราติดต่อท่านผ่านช่องทางใด ฯลฯ) เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของเรา และ/หรือ บริษัทในเครือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากสินค้าและบริการที่ท่านใช้จากเรา และ/หรือ บริษัทในเครือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าองค์กรที่สนใจ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริการ วิเคราะห์ช่วงเวลา ที่ตั้งของลูกค้า แนวโน้มของตลาด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้รู้จักท่านมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่มีอยู่ของเรา และ/หรือ บริษัทในเครือ และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของเรา และ/หรือ บริษัทในเครือให้ดียิ่งขึ้น

(7) เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ปรับปรุงคุณภาพ ยกระดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่มอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบงาน การดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลการดำเนินงานของเรา การจัดการ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง การจัดทำสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ วิจัย ประเมินและจัดการธุรกิจของเรา และทำการวิจัยตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม ข้อมูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและแบบแผนการบริโภค เพื่อการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการใหม่ ๆ

(8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนภายใน การร้องเรียนหรือการเรียกร้อง การสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และ/หรือ เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(9) เพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบของเราและบริษัทในเครือ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของเราหรือของบริษัทในเครือ เพื่อการวิเคราะห์ ประเมิน บริหาร และจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราหรือของบริษัทในเครือเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใด ๆ ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย) เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงและการสอบสวนกรณีการละเมิดข้อตกลง เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของเรา (เช่น การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) และรายงานการกระทำความผิด เพื่อดำเนินการบริหาร การจัดทำรายงาน นโยบายภายในองค์กรตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของเรา การเยียวยาหรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การก่อตั้ง การใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดเพื่อการคุ้มครองลูกค้า พนักงาน บุคคลอื่น ๆ ข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ และของบริษัทในเครือ

(10) การซื้อขายกิจการขององค์กร ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น การฟื้นฟูกิจการ การร่วมทุนหรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของเรา ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย โดยที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น ๆ

(11) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ทั้งนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราอาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ เราไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ หรือท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา โดยเราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของเราบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และในบางกรณี การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่เราหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

4.1 บริษัทในเครือ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ หรืออนุญาตให้บริษัทในเครือ นั้นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4.2 ผู้ให้บริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัทฯ หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (4) ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา สำรวจตลาด และการตลาด (5) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (6) ผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคาร และสถาบันทางการเงิน (7) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ และ/หรือ ทำลายเอกสาร (8) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์หรือการนำส่งอีเมล (9) ผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน (10) ผู้ให้บริการสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ

ทั้งนี้ ในการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

4.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยหรือโอนในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิ ของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือ ด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

4.5 ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางบัญชี ที่ปรึกษาทางการตลาด (2) ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้บริการดำเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี (3) ผู้สอบบัญชีซึ่งให้บริการด้านบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และ/หรือ (4) ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจประเมินอื่น ๆ

4.6 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่

ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.7 ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ท่านร้องขอ ผู้ขอตรวจสอบบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สื่อมวลชน และ/หรือ การเปิดเผยสู่สาธารณะ

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

6. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ แจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

(1) การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน

(2) การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(3) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯ และ (ข) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับท่าน ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทฯ ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ มีดุลพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้

(4) การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

(5) การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

(6) การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ในบางกรณี

อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบให้เราไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่ท่านได้ หรืออาจทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่เรามีกับท่านต่อไปได้ในบางประการ หากท่านประสงค์ที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมถึงผลกระทบในการถอนความยินยอมของท่าน หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอถอนความยินยอม โปรดติดต่อเราได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้

(7) การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(8) การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน เราอาจมีความจำเป็นในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุนี้เอง เราอาจขอให้ท่านมอบ/แจ้ง ข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่าน (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ) เมื่อเรายืนยันตัวตนของท่านเสร็จสิ้น เราจะดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็ว แต่ไม่ว่าในกรณีใด จะไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว ในกรณีที่เราเห็นว่าคำขอนั้นไม่สมเหตุสมผล (manifestly unfounded) หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น (excessive) อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความ

รับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9. ติดต่อเรา

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 3

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร +66(0) 2140 1555

อีเมล pdpa@pttlng.com

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

(นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map