โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

งานบริการ Marine Services สําหรับท่าเทียบเรือของสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 เพื่อประกาศรายชื่อคู่ค้าที่ผ่านการพิจารณาขึ้น PTTLNG Website หรือช่องทางอื่น ๆ ให้กับตัวแทนเรือใช้เป็นข้อมูลในการจัดจ้าง Marine Services ในการนําเรือเข้าเทียบท่า

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ได้ประกาศจัดหาคู่ค้างานบริการ Marine Services สําหรับ ท่าเทียบเรือของสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 เพื่อประกาศรายชื่อคู่ค้าที่ผ่านการพิจารณาขึ้น PTTLNG Website หรือช่องทางอื่นๆ ให้กับตัวแทนเรือใช้เป็นข้อมูลในการจัดจ้าง Marine Services ในการนําเรือเข้าเทียบ ท่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด จึงขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกคู่ค้า ที่ผ่านการพิจารณา ด้าน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 1. บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จํากัด 2. บริษัท ศรีราชา ทักโบ๊ต จํากัด

ทั้งนี้ ตัวแทนเรือสามารถจัดจ้าง Marine Service ตามรายชื่อคู่ค้า ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม ประกาศฉบับนี้ เพื่อนําเรือเข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 เลขที่ 8/2 ถนน โรงปุ๋ ย ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง(21150)

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map