โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Services

การให้บริการ

การให้บริการ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการเปิดให้บุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น สามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG (Third Party Access) ตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ หรือ Shippers รายใหม่ เข้าใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของกิจการก๊าซธรรมชาติให้เต็มประสิทธิภาพ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในธุรกิจพลังงานไทย ซึ่งจะสร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมการแข่งขันตามกลไกตลาด

 

FIGURE 1. BUSINESS MODEL OF PTTLNG


การดำเนินธุรกิจของ PTTLNG คลอบคลุมถึงการให้บริการรับเรือ LNG เข้าเทียบท่า การขนถ่าย LNG จากเรือลงสู่ถังเก็บก๊าซ LNG จากนั้นจะสูบ LNG จากถังนำไปผ่านกระบวนการ เปลี่ยนสถานะจากของเหลว ให้กลับเป็นก๊าซโดยการใช้น้ำทะเลเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ หลังจากนั้น จะนำส่งก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซ และจำหน่ายให้ผู้บริโภคเป็นลำดับต่อไปFIGURE 2. OPERATION OF LNG RECEIVING TERMINAL

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map