โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Service Fees

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งประเทศไทย (กกพ.) ได้มีมติอนุมัติค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ดังนี้
ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ = 18.3506 บาท/ล้านบีทียู
ค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร = 0.4807 บาท/ล้านบีทียู
หมายเหตุ:
  • Ld - ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ : 2561-2565
  • Lc - ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจาก กกพ.
สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งประเทศไทย (กกพ.) ได้มีมติอนุมัติค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ดังนี้
ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ = 18.3506 บาท/ล้านบีทียู
ค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร = 0.4807 บาท/ล้านบีทียู
หมายเหตุ:
  • Ld - ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ : (อัตราชั่วคราว) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565  จนกว่าจะมีการเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการฯ จาก กกพ.
  • Lc - ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ : (อัตราชั่วคราว) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 จนกว่าจะมีการเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการฯ จาก กกพ.
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map