โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Vision & Mission & Core Value

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการสถานี รับ เก็บ จ่าย LNG และห่วงโซ่ทางธุรกิจในระดับสากลพร้อมเสริมสร้างความผูกพันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
  • Delivery best-in-class Service Provider to ensure Security of Gas Supply
  • Implement industry's best practice for Safety and Environment
  • Drive to excellence by high performance team and strengthening innovation thinking for developing new business opportunity in LNG value chain
  • To provide and promote an efficient & flexibilities service
  • Sustain strong engagement with stakeholders
Aspiration

Best-in-class for internationally benchmarked performance by 2023

PTTLNG SPIRIT

คือ ค่านิยมองค์กร เป็นสิ่งที่คนในองค์กรเชื่อ ยึดถือ และเป็นวิถีการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมา ให้เราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นพฤติกรรมหลักที่สะท้อนพฤติกรรมความต้องการขององค์กร อย่างชัดเจน และปฏิบัติได้จริงในการทำงานทุกวัน ความสม่ำเสมอของการประพฤติปฏิบัติตาม พฤติกรรมหลักก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เด่นชัด

S
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I
ร่วมสร้างนวัตกรรม
R
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I
ร่วมสร้างพลังความดี
T
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map