คุณลักษณะของ LNG


คุณลักษณะของ LNG

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จัดเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


         เนื่องจาก LNG เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทำให้การปล่อยมลพิษต่อหน่วยพลังงานในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือกระบวนการสันดาปเครื่องรถยนต์ต่ำ 

          LNG เป็นสารที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อ LNG รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม LNG จะระเหยกลายเป็นไอแพร่กระจายในอากาศได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการตกค้างในน้ำหรือดิน การรั่วไหลของ LNG ที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้นั้น ต้องมีความเข้มข้นของการระเหยของ LNG ในบรรยากาศอยู่ในช่วงระหว่าง 5%-15% รวมทั้งจะต้องมีแหล่งกำเนิดไฟในบริเวณใกล้เคียงด้วย

 


 

คุณสมบัติที่ดีของ LNG


       + LNG จัดเป็นเชื้อเพลิงที่มีลักษณะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก LNG เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากก๊าซธรรมชาติที่มีการระบายมลพิษต่ำ

           เมื่อมีการเผาไหม้ในกระบวนการ ผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนเป็นเชื้อเพลิงของยานพาหนะ

       + LNG เป็นสารที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ดังนั้นถ้าเกิดการรั่วไหลของ LNG สู่สิ่งแวดล้อม LNGจะระเหยกลายเป็นไอแพร่กระจาย

          ในอากาศได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการตกค้างในน้าหรือดิน

 


 

ข้อดีของการใช้ก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซธรรมชาติLNG


        + เป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่นามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

        +  มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน เนื่องจากเบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นเมื่อเกิดการรั่ว

        +  มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเตา

 


 

ทำไม...ต้องขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวทางเรือ?


        เนื่องจากแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณมาก จะอยู่ในประเทศทางแถบตะวันออกกลาง เช่น อิหร่าน กาตาร์ เยเมน นอกจากนี้ แหล่งก๊าซในประเทศออสเตรเลียก็มีปริมาณมากเช่นกัน ซึ่งประเทศเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมาก โดยปกติการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตไปยังบริเวณที่ใช้ จะขนส่งด้วยระบบท่อ แต่ในกรณีที่ระยะทางระหว่างแหล่งผลิตกับบริเวณที่ใช้มีระยะทางไกลเกินกว่า 2,000 ก.ม. การขนส่งทางระบบท่อ จึงทาได้ยาก อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องมีการขนส่งด้วยเรือแทน โดยต้องทาก๊าซธรรมชาติให้กลายสภาพเป็นของเหลว (ที่เรียกว่า LNG) เสียก่อน ซึ่งจะทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการขนส่งด้วยระบบท่อ ดังนั้น เรือที่ใช้ในการขนส่ง LNG จะต้องถูกออกแบบไว้เฉพาะพิเศษสาหรับขนส่ง LNG ซึ่งภายในจะต้องบุฉนวนอย่างดีเพื่อเก็บกัก LNG ให้คงสภาพของเหลวมากที่สุด

 

แผนผังเว็บไซต์