PTT LNG
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ
สถานี รับ เก็บ จ่าย LNG และห่วงโซ่ทางธุรกิจ
ในระดับสากล
  • PTT LNG Sharing
PTT LNG
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ
สถานี รับ เก็บ จ่าย LNG และห่วงโซ่ทางธุรกิจ
ในระดับสากล

Latest News

 ข่าวและกิจกรรม

PTTLNG สนับสนุนหน้า...

วันนี้ (22 เมษายน 2564) คุณนรา โตแย้ม ผจ.มป. เป็นผู้แทน PTTLNG มอบหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยถุงมือยางทา...

PTTLNG จัดกิจกรรมปล...

วันนี้ (7 เมษายน 2564) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนชมรมกลุ่มประมงเรือเล...

Workshop อัตราค่าบริ...

ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นำโดยคุณอภิวัฒน์ เดชวรสิทธิ รองกรรมการผู้จัดกา...

การประชุมรับฟังความค...

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการท่อก๊าซธรรมชาติ...

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

       
        
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal  โดยมีภารกิจหลักคือรองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว

          PTTLNG ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ชั้นนำของโลก ด้วยวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและเสริมสร้างความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานของประเทศ  โดยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

 

>=================================================<


WELCOME TO
PTT LNG
About US
It is clearly understood that safety is our first priority
  • ทำความรู้จัก LNG
 LNG คืออะไร

LNG คืออะไร

 

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติเหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS)

         เป็นก๊าซมีเทนหลังจากการแปรสถานะเป็นของเหลวแล้วซึ่งกระบวนการเริ่มจากการแยกสิ่งปลอมปนและองค์ประกอบต่างๆ  เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้นจึงทำการลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส เพื่อแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ ทำให้มีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งทางเรือ หลังจากนั้นก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้กลับสู่สถานะก๊าซเช่นเดิม ก่อนส่งไปยังระบบท่อส่งก๊าซต่อไป การแยกสิ่งปลอมปนต่างๆ ออกก่อนการแปรสถานะจนเหลือก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักนั้น จึงกล่าวได้ว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และเป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดมาก


WELCOME TO
PTT LNG
About US
It is clearly understood that safety is our first priority
  • คุณภาพความปลอดภัย
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 

ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

         ในการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางธุรกิจ  จุดมุ่งหมายสูงสุดของ PTTLNG. ในเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คือการประกอบกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ผู้รับเหมา ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม PTTLNG ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกันด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ทำงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและการสูญเสียให้มีน้อยที่สุด PTTLNG จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เราเชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นความสำคัญของการจัดการบริหารด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบรรลุผลที่น่าพึงพอใจในด้านดังกล่าว


แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

PTTLNG Strategic Framework

       PTTLNG ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเน้นสร้างความสมดุลระหว่าง การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว และสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างรวดเร็ว

แผนผังเว็บไซต์