PTT LNG
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ
สถานี รับ เก็บ จ่าย LNG และห่วงโซ่ทางธุรกิจ
ในระดับสากล
PTT LNG
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ
สถานี รับ เก็บ จ่าย LNG และห่วงโซ่ทางธุรกิจ
ในระดับสากล

Latest News

 ข่าวและกิจกรรม

PTTLNG มอบดอกไม้เมือ...

7 กันยายน 2564 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยคุณอมร ณ ถลาง ผู้จัดการโครงการพัฒนากลยุทธ์และการตลาด...

ผู้บริหาร และพนักงาน...

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้ร่วมมอบ...

PTTLNG ร่วมมอบ ชุด P...

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มอบอุปกรณ์ชุด Personal Protective Equipm...

ผู้บริหาร และพนักงาน...

วันนี้ 6 สิงหาคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้ร่วมมอบอุปกรณ์ทา...

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

       
        
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal โดยมีภารกิจหลักคือรองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว

        PTTLNG ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ชั้นนำของโลก ด้วยวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและเสริมสร้างความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานของประเทศโดยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

 

>=================================================<


เอกสารขอใช้บริการและ TPA Code


WELCOME TO
PTT LNG
About US
It is clearly understood that safety is our first priority
  • ทำความรู้จัก LNG
 LNG คืออะไร

LNG คืออะไร

 

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติเหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS)

         เป็นก๊าซมีเทนหลังจากการแปรสถานะเป็นของเหลวแล้วซึ่งกระบวนการเริ่มจากการแยกสิ่งปลอมปนและองค์ประกอบต่างๆ  เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้นจึงทำการลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส เพื่อแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ ทำให้มีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งทางเรือ หลังจากนั้นก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้กลับสู่สถานะก๊าซเช่นเดิม ก่อนส่งไปยังระบบท่อส่งก๊าซต่อไป การแยกสิ่งปลอมปนต่างๆ ออกก่อนการแปรสถานะจนเหลือก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักนั้น จึงกล่าวได้ว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และเป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดมาก


WELCOME TO
PTT LNG
About US
It is clearly understood that safety is our first priority
  • คุณภาพความปลอดภัย
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 

ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

         ในการดำเนินธุรกิจของ PTT LNG ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายสูงสุดของ PTT LNG ในเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คือการประกอบกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ผู้รับเหมา ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม PTT LNG ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกันด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ทำงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและการสูญเสียให้มีน้อยที่สุด PTT LNG จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เราเชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นความสำคัญของการจัดการบริหารด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบรรลุผลที่น่าพึงพอใจในด้านดังกล่าว


แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

PTTLNG Strategic Framework

       PTTLNG ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเน้นสร้างความสมดุลระหว่าง การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว และสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างรวดเร็ว

แผนผังเว็บไซต์