โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Company Profile

ความเป็นมา

ยินดีต้อนรับสู่ PTTLNG

ข้อมูลบริษัท

ยินดีต้อนรับสู่ PTTLNG

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจี แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal โดยมีภารกิจหลักคือรองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว

PTTLNG ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ชั้นนำของโลก ด้วยวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและเสริมสร้าง ความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานของประเทศโดยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทม์ไลน์ขององค์กร

บนเส้นทางแห่งการสร้างเสถียรภาพพลังงานไทย PTTLNG จากจุดเริ่มต้นจวบจนปัจจุบัน

ปี
2547
24 มิถุนายน
คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีรับ-จ่าย LNG โดยให้ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
30 สิงหาคม
ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท โดยจดทะเบียน ภายใต้ชื่อ "บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด"
ปี
2548
25 มกราคม
ปตท. และ ปตท.สผ. เริ่มศึกษาข้อมูลแหล่งที่มาของ LNG จากประเทศต่างๆ และได้รับทุนจาก USTDA ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการศึกษารูปแบบของ LNG TERMINAL เบื้องต้นที่จะดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งจัดจ้างบริษัท Pace Global Energy จำกัด และ บริษัท Mustang จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษา
17 พฤษภาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ปตท. เป็นผู้จัดทำแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อเตรียมความพร้อมและความชัดเจนในการรองรับแผนทางเลือกการจัดหาเชื้อเพลิง สำหรับประเทศ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว 25 สิงหาคม
25 สิงหาคม
ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและออกแบบโครงการ/ขบวนการผลิตเบื้องต้น (Basic of Design/Basic Design Package , BOD/BDP โดย Shell global solution)
29 สิงหาคม
คณะกรรมการ ปตท. มีมติให้ PTTLNG เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1
ปี
2549
เมษายน
ปตท. ได้เลือก พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 1 โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 2 ในเขตพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
มิถุนายน
เริ่มดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อทำการศึกษาและจัดทำแผน ปฏิบัติการ ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ที่จะเกิดจากการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนการรับฟัง ความคิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในรัศมี 5 กม. รอบพื้นที่ดำเนินโครงการ
31 สิงหาคม
เซ็นสัญญาจ้างบริษัท ฟลูออ แดเนียล อีสเทิร์น อิงค์ ( Fluor Daniel Eastern,Inc) เป็นบริษัทที่ปรึกษา จัดทำการออกแบบทางวิศวกรรม (Front End Engineering Design, FEED) และควบคุมงานก่อสร้าง
ปี
2550
กุมภาพันธ์
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ BOI
5 กรกฎาคม
ได้รับการอนุมัติ EIA
5 กันยายน
ทำการเช่าพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการฯ
7 กันยายน
เริ่มดำเนินการขุดลอกร่องน้ำและปรับถมพื้นที่โครงการ โดย บริษัท แวนออร์ด ไทย จำกัด (Van Oord Thai Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมางานขุดลอก
ปี
2551
กุมภาพันธ์
เริ่มดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 1 โดยบริษัท จีเอส เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และ คอนซอเทียม เมมเบอร์ (GS Engineering and Construction and Consortium Members : Hanyang Corporation, Korea Gas Coporation , Daewooengineering Company)
16 มิถุนายน
ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ
มิถุนายน - พฤษภาคม 2554
ดำเนินงานก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 1
ปี
2554
31 พฤษภาคม
ทดลองเดินเครื่องเป็นครั้งแรก โดยทำการรับ LNG จากเรือขนส่ง LNG ลำแรก ชื่อ Golar Viking จากประเทศกาต้าร์
11 มิถุนายน
PTTLNG ส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซฯ ให้กับ ปตท. ครั้งแรก
7 กันยายน
พิธีเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
ปี
2555
22 ตุลาคม
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและ สถานีรับ-จ่าย LNG ระยะที่ 2
ปี
2556
27 กันยายน
ได้รับการอนุมัติ EIA โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG ระยะที่ 2
ปี
2557
3 กุมภาพันธ์
เริ่มต้นสัญญางานก่อสร้างกับ บริษัทผู้รับเหมา ( IHI Corporation และ POSCO Engineering Co.,Ltd)
17 กรกฎาคม
พิธี Ground Breaking Ceremony ถือเป็นการเริ่มงานท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยก่อสร้างถังเก็บ LNG เพิ่มอีกจำนวน 2 ถัง และท่าเทียบเรือ จำนวน 1 ท่า
ปี
2558
19 กรกฎาคม
PTTLNG ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุดแห่งที่ 2 ที่บ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศ โดยเพิ่มขีดความสามารถ
ธันวาคม
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อทำการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบที่จะเกิดจากการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในรัศมี 5 กม. รอบพื้นที่ดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ตามแนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น และกระจายพื้นที่ในการรองรับการนำเข้า LNG ให้มีหลายสถานที่
ปี
2559
2559
การดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของหน่วยเปลี่ยนสถานะ LNG จากของเหลวไปเป็นก๊าซแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ LNG ได้เป็น 10 ล้านตัน/ปี หรือ 1,400 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ไตรมาสแรก
โครงการสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 1 ระยะที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ
ปี
2561
9 มกราคม
เริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้เองภายในพื้นที่สถานีแอลเอ็นจี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยนำความเย็นจาก LNG และความร้อนเหลือทิ้งจาก Gas Turbine มาใช้ผลิตไฟฟ้าผ่านระบบ Organic Rankine Cycle(ORC) สถานี LNG (In Plant Generator)
21 พฤษภาคม
ได้รับอนุมัติ EIA
1 กรกฎาคม
ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยมีบริษัท Tokyo GasEngineering Solution Corporation เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง และบริษัท SaipemS.A. จากประเทศอิตาลี และบริษัทCTCI Corporation จากประเทศไต้หวัน เป็นผู้รับเหมาออกแบบรายละเอียดและดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ
ปี
2562
15 กุมภาพันธ์
โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้เองภายในพื้นที่สถานีรับ-จ่าย LNG แล้วเสร็จ
22 มิถุนายน
พิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2
ปี
2565
ไตรมาสแรก
โครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุดแห่งที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 กุมภาพันธ์
พิธีไหว้ศาล ณ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2
14 กุมภาพันธ์

พิธีลงนามบันทึกสัญญาร่วมทุน โครงการ  LNG Map Ta Phut Terminal 2 (LMPT 2)
ระหว่าง ปตท. และ กฟผ

18 มิถุนายน

ทดลองเดินเครื่อง และรับเรือ LNG เข้าเทียบท่า ณ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map