โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:
}

Environmental Impact Assessment

มาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

มาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

EIA

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างท่าเทียบ เรือและสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และเพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ประจำปี 2558 ตามรายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างท่าเทียบ เรือและสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และเพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ประจำปี 2558

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map