โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

องค์ประกอบทั้ง 10

องค์ประกอบที่ 1
การกำกับดูแลองค์กร

มีการกำกับดูแลองค์กรเพื่อกำหนด ควบคุม และตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จัดทำระบบบริหารจัด การความยั่งยืนที่แสดงถึงการปลูกฝังหลักการความยั่งยืนในองค์กร ควบคู่กับการบริหารจัดการความ เสี่ยงและภาวะวิกฤติเชิงรุก

องค์ประกอบที่ 2
สิทธิมนุษยชน

แสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

องค์ประกอบที่ 3
บุคลากรองค์กร

แสดงเจตนารมณ์ด้านการปกป้องสิทธิแรงงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยความมุ่งมั่นดังกล่าวช่วยพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี ความสามารถ การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน เพื่อยกระดับประสิทธิผลการดำเนินงานและเสริมสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเปลี่ยนรูปแบบไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 4
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

แสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน SHE อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรักษาความโปร่งใส ด้วยการติดตามตรวจสอบ การจัดทำรายงานและการรับรองความถูกต้องของผลการดำเนินงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ปตท.

องค์ประกอบที่ 5
การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

แสดงเจตนารมณ์ในการยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมในการทำข้อตกลงใดๆ โดยครอบคลุมพฤติ กรรมต่อต้านการแข่งขัน การผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจการครองตลาด การทุจริต การบิดเบือน กลไกการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กรอื่นๆ และผู้บริโภคตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ

องค์ประกอบที่ 6
การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

แสดงเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ในการเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวผ่าน โครงการเพื่อสังคมที่มีวัตถุประสงค์และมาตรการการบริหารจัดการที่ชัดเจน และการเป็นผู้นำในการแสดง ความคิดเห็นต่อสาธารณะ

องค์ประกอบที่ 7
การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

แสดงเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ในการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าที่ มีสถานะความเสี่ยงต่ำหรือมีการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่ผลประกอบการที่ดีใน ระยะยาวตลอดจนเป็นการรักษาชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.

องค์ประกอบที่ 8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ

แสดงเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ในการตระหนักถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภคตลอดจน การลงทุนในเทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบที่ 9
การจัดทำรายงานและการส่งเสริมชื่อเสียงองค์กร

สื่อสารกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ตลอดจนเจตนารมณ์ แนวทางการบริหารและผล การดำเนินงานอย่างครบถ้วนเหมาะสมและทันท่วงที โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบ กับการส่งเสริมชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.

องค์ประกอบที่ 10
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แสดงเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการกระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยประยุกต์ใช้แนวทางการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและบูรณา การความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนการให้ข้อมูล กลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map