โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.

1. การกำกับดูแลองค์กร

1.1 การกำกับดูแลองค์กร
1.2 ระบบบริหารจัดการและการรับรองระบบ
1.3 การบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์

2. สิทธิมนุษยชน

2.1 แนวปฏิบัติค้านสิทธิมนุษยชน
2.2 การฝึกอบรม การติดตามผล และการรายงานด้านสิทธิมนุษยชน
2.3 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณชนและการตั้งถิ่นฐาน

3. บุคลากรองค์กร

3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.2 องค์กรแห่งการเรียนรู้
3.3 การสร้างแรงจูงใจและการรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ
3.4 สิทธิแรงงาน

4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
4.1 นโยบายและระบบการบริหารจัดการ SSHE
4.2 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (ESHIA)
4.3 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
4.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.5 การบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการ
4.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ
4.7 ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
4.8 การเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5. การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

5.1 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
5.2 การสนับสนุนเงินให้แก่ภาครัฐ
5.3 ผลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล

6. การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

6.1 การลงทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน
6.2 การชี้นำต่อสาธารณะขององค์กร
6.3 การให้การสนับสนุนชี้นำนโยบาย
6.4 การสร้างการตระหนักรู้แก่สาธารณชน

7. การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

7.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง
7.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้ค้า
7.3 การติดตามการดำเนินงาน
7.4 การรายงาน

8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ

8.1 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน
8.2 ความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์และบริการ
8.3 การติดฉลากผลิตภัณฑ์
8.4 ลูกค้าสัมพันธ์
8.5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) และพลังงานทางเลือก

9. การจัดทำรายงานและการส่งเสริมชื่อเสียงองค์กร

9.1 การรายงานด้านความยั่งยืน
9.2 การส่งเสริมชื่อเสียงองค์กรและการสื่อสารข้อมูล

10. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10.1 กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10.2 การจัดการข้อร้องเรียน

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map