โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

ระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน

PTTLNG นำระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน หรือแนวทางการบริหารที่กลุ่ม ปตท. กำหนดขึ้นและประกาศใช้เพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนและผลัก ดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามความมุ่งหวัง

ระบบบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นกระบวนการที่รวบรวมวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผน การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ งานประจำวัน ระบบการบริหารนี้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร หน่วยงานระดับ องค์กร หน่วยธุรกิจ พื้นที่ปฏิบัติการ และหน่วยงานปฏิบัติงานในการจัดลำดับ ความสำคัญ และวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ระบบบริหารจัดการความยั่งยืนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
การจัดลำดับความสำคัญและการประเมินผล
การวางแผน
การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
การจัดลำดับความสำคัญและการประเมินผล
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map